Opfølgning på trivselsundersøgelsen fra efteråret 2019

Særlig indledning om elevernes trivsel under COVID-19:

Kalenderåret 2020 har været et helt specielt år pga. COVID-19. Alle elever var hjemsendte i foråret – og da de fik lov at vende tilbage til skolen, blev de mødt af en anderledes hverdag præget af restriktioner, som i skrivende stund endnu ikke er ophævet (januar 2020): Fx forskudte mødetider, forskudte pauser, eleverne må ikke være sammen på tværs af klasser, mindre områder at være på, morgensang over TEAMS, færre ture ud af huset, ingen deltagelse i idrætsarrangementer på tværs af skoler, anbefalinger om at ikke at lave sociale arrangementer i fritiden, aflyste skolefester, aflyst teater på årgangen, masser af snak om og opfordringer til god hygiejne og afspritning og meget andet. Til trods for alle disse indgreb i den normale skolehverdag, har vi en trivselsundersøgelse fra oktober 2020, der overordnet set er helt sammenlignelig med tidligere år. Når vi spørger eleverne, er deres trivsel i skolen åbenbart ikke for alvor påvirket af COVID-19. Det er meget glædeligt.

På en fri skole er der ingen lovkrav om deltagelse i nationale trivselsmålinger eller trivselsundersøgelser. Derimod er der lovkrav om at lave en undervisningsmiljøvurdering.

På Helsinge Realskole imødekommer vi dette krav ved at gennemføre en trivselsundersøgelse blandt eleverne hvert år, da trivsel er én af skolens fire kerneværdier.

I efteråret 2020 har alle elever fra 0. – 9. årgang således gennemført en trivselsundersøgelse. Skolen gør brug af Undervisningsministeriets trivselsværktøj www.nationaltrivsel.dk, som er en officiel net-baseret trivselsundersøgelse, hvor vi, for at være 100 % objektive, ikke foretager nogen udvælgelse af emner overhovedet. Undersøgelsen er anonym. Eleverne på 0. – 3. årgang besvarer 20 spørgsmål, eleverne på 4. – 9. årgang besvarer 40 spørgsmål.

Der er udarbejdet fire indikatorer for trivslen.

  • Indikator 1: Social trivsel bygger på spørgsmål, som omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • Indikator 2: Faglig trivsel består af spørgsmål, der omhandler elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Indikator 3: Støtte og inspiration består af spørgsmål, der omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt af lærernes hjælp og støtte.
  • Indikator 4: Ro og orden med spørgsmål, som omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.

Trivselsmålingens 40 spørgsmål for 4. – 9. årgang er suppleret med ekstra spørgsmål, der ikke kan grupperes i disse indikatorer samt ekstra spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser.

Resultaterne for hhv. indskoling (0. – 3. årgang) og mellemtrin/udskoling (4. – 9. årgang) opgøres på forskellig vis. Derfor bliver de i det følgende behandlet hver for sig.

Først præsenteres undersøgelsens resultater på Helsinge Realskole – og vi sammenligner med landsgennemsnittet. Dernæst peger vi på tendenser og på hvordan, vi som skole har tænkt at handle.

Ud over disse tiltag følger hver enkelt klasselærer op på trivselsundersøgelsens resultater for netop hendes/hans klasse. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udviklet vurderings- og handleplansværktøjer, som kan hjælpe læreren med at omsætte resultaterne til indsatser, der øger elevernes trivsel. Derudover diskuterer skolens elevråd resultaterne.

Resultater fra indskolingen – eksempler fra 0. – 3. årgang:

Social trivsel:
Er du glad for din skole?
Landsgennemsnit: Ja, meget/ja, lidt: 97,4%
Helsinge Realskole: Ja, meget, ja lidt: 99 %

Er du glad for din klasse?
Landsgennemsnit: Ja, meget/ja lidt: 97,6%
Helsinge Realskole: Ja, meget/ja lidt: 99 %

Faglig trivsel:
Kan du koncentrere dig i timerne?
Landsgennemsnit: Ja, for det meste/ Ja, nogle gange: 87,5 %
Helsinge Realskole: Ja, for det meste/ Ja, nogle gange: 91,0 %

Støtte og inspiration:
Er du glad for dine lærere?
Landsgennemsnit: Ja, meget/ja lidt: 98 %
Helsinge Realskole: Ja, meget/ja lidt: 99 %

Er I med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
Landsgennemsnit: Ja, tit/ja, nogle gange: 60,7 %
Helsinge Realskole: Ja, tit/ja, nogle gange: 60 %

Ro og orden:
Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?
Landsgennemsnittet: Nej: 46,6 %
Helsinge Realskole: Nej: 36 %

Fysiske og æstetiske omgivelser:
Er toiletterne på skolen rene?
Landsgennemsnit: Ja, tit:/Ja, nogle gange: 61,4 %
Helsinge Realskole: Ja, tit:/Ja, nogle gange: 78 %

Social trivsel: Det er meget glædeligt, at 99 % af vores elever er glade for deres skole og 99 % er glade for deres klasse. Vi ved, at elevernes oplevelse af trivsel og tryghed er afgørende for deres lyst til at gå i skole og lære. ”Trivsel” er en af skolens kerneværdier – og vi arbejder på mange områder målrettet på, at vores elever trives. Her har klasselæreren en meget vigtig rolle, som den der specielt ser det enkelte barn samt leder trivselsarbejdet i klassens time – ofte i samarbejde med den klassepædagog, der på 0. – 2. årgang er tilknyttet klassen.
Klassepædagogen hjælper i særlig grad med at håndtere elever med særlige udfordringer – til glæde for både disse elever og resten af klassen. Desuden er pædagogen bindeled mellem skolen og SPOR 4, så eleverne oplever en sammenhæng i deres dag.
Gode frikvarterer er vigtige for børnene. Aftaler om legegrupper samt legepatruljer ledet af store elever fremmer oplevelsen af en god trivsel. I elevrådet bidrager eleverne med ideer til bedring af trivslen.

Skolen understøtter, når forældre planlægger og udfører aktiviteter for børn og forældre, hvor den sociale trivsel i klassen fremmes.

Støtte og inspiration: Det er meget positivt, at 99 % af eleverne svarer, at de er glade for deres lærere, da vi ved, at relationen mellem lærere og elever er afgørende for elevernes læringsudbytte.
Mht. medbestemmelse oplever 60 % af eleverne dette. For tre år siden lå tallet på 50.8 %. Det er glædeligt, at lærerne i højere grad skaber rum for, at eleverne udvikler deres evne til at forvalte medbestemmelse.

Ro og orden: Vi kan se på elevernes besvarelser, at ro i timen er et indsatsområde. 10 % af eleverne svarer, at de ”tit” har svært ved at høre, hvad læreren siger. 53 % svarer ”ja, nogle gange” og 36 % svarer ”nej”. Når vi dykker ned i besvarelserne, kan vi se, at der er forskel på årgange og klasser. Desuden kan svaret ”ja, nogle gange” dække over meget, når et barn på 6 – 8 år svarer. sådan. Vi vil som skole gerne blive klogere her og forbedre os. Derfor har dette punkt særlig opmærksomhed i opfølgningen med den enkelte klasselærer.

Fysiske og æstetiske omgivelser: 78 % af eleverne oplever, at toiletterne er rene på skolen. Her ligger vi betydeligt over landsgennemsnittet på 61,4 %. Vi er glade for, at eleverne er så tilfredse. Vi ved også, at det er et område, hvor vi fortsat skal være opmærksomme. Der bliver gjort rent to gange om dagen. Det er vigtigt, da der ofte kan ske uheld med de små elever. Det er en on-going opgave at bevidstgøre eleverne om deres egen andel i, at toiletterne er rene og behagelige at benytte dagen igennem.

Resultater fra mellemtrin og udskoling 4. – 9. årgang:

Landsgennemsnit Helsinge Realskole 4. – 9. årgang
1. Social trivsel 4,1 4,2
2. Faglig trivsel 3,7 3,9
3. Større og inspiration 3,2 3,4
4. Ro og orden 3,8 3,9

 

For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene i indikatoren. Gennemsnittet går fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige. Herefter er alle elevers gennemsnit kategoriseret i fire intervaller, hvor 1.0 – 2.0 betegner den ringest mulige trivsel, herefter kommer 2.1 – 3.0 samt 3.1 – 4.0 og endelig 4.1 – 5.0, der betegner den bedst mulige trivsel.

Det samlede billede for mellemtrin og udskoling er, at vi på alle fire indikatorer ligger lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet. Det er glædeligt. Vi har nærstuderet besvarelserne og lavet planer for, hvordan vi vil arbejde for at styrke trivslen inden for visse indikatorer. Derudover har klasselæreren lavet individuelle handleplaner, da der er udsving mellem de enkelte klasser.

Social trivsel:  Her optræder spørgsmål som:

Andre elever accepterer mig som jeg er?
Jeg føler mig tryg i skolen?
Er du blevet mobbet i dette skoleår?
Er du bange for at blive til grin i skolen?
Føler du dig ensom?


Tæt på 90 % af eleverne svarer, at de er glade for deres skole og deres klasse. Det er meget positivt – og et godt fundament for trivsel og læring.

Det er positivt at læse elevernes besvarelser omkring mobning. 87 % svarer, at de aldrig er blevet mobbet (landsgennemsnit 79,6 %). 8 % svarer ”sjældent”. På spørgsmålet ”Har du selv mobbet?” svarer 94 % ”aldrig” (landsgennemsnit 87 %). 6 % svarer ”sjældent”. Elevernes svar vidner om, at skolens arbejde med trivsel, bl.a. at lære at respektere hinanden, bærer frugt. Her spiller klasselærerens arbejde en stor rolle – fx i klassens time og i andre sammenhænge.

Det er også meget glædeligt at registrere en positiv udvikling, når det gælder elevernes oplevelse af ensomhed. Sidste år var der flere årgange, hvor cirka 30 % af eleverne svarede, at de ”engang imellem”, ”tit” eller ”meget tit” følte sig ensomme. I nærværende undersøgelse er procentandelen faldet betydeligt. I det forgange år har skolen arbejdet med emnet ensomhed på forskellig vis. Fx har spørgsmålet om ensomhed indgået i en minitrivselsundersøgelse for elevgruppen i efteråret 2020. Det har givet mulighed for at følge op. Derudover er der blevet arbejdet med emnet i mange klasser. Det handler i høj grad om at opøve elevernes empatiske evner. Når 84 % af eleverne svarer, at de tit eller meget tit ”prøver at forstå (deres) venner, når der er triste eller sure” vidner det om en støttende kultur, der også spiller ind på den positive udvikling omkring ensomhed.

Når det gælder spørgsmålet: ”Er du bange for at blive til grin i skolen?” svarer 10 % ”for det meste” og 22 % ”engang imellem”. Vi ligger pænere end landsgennemsnittet, og der er selvfølgelig udsving mellem klasserne. Men, svarene er alligevel bekymrende, da vi ved, det er vigtigt at turde at prøve og risikere at fejle i en læringssituation. Vi vil give emnet skærpet opmærksomhed og arbejde med det på elevrådsmøder og i klasserne.

Faglig trivsel:
Vi glæder os over, at vi ligger over landsgennemsnittet, når det gælder faglig trivsel. 81 % af eleverne mener at de ”tit’” eller ”meget tit” kan klare de ting, de sætter sig for. 18 % svarer ”engang imellem”. Det er positivt, at eleverne har den oplevelse. Andre spørgsmål i denne kategori lyder: ”Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i skolen?” eller ”Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen”. Der er udsving mellem klasserne – og det er et område, vi hele tiden skal have opmærksomhed på. Det øger elevernes læring, når de selv reflekterer over deres faglige fremskridt, mål og om, hvordan de lærer bedst. Vi vil som skole fortsat have fokus på at hjælpe eleverne med disse refleksioner.

En stor gruppe af eleverne svarer negativt på udsagnet: ”Når jeg bliver forstyrret, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen”. Det er bekymrende. De enkelte klasseteam vil arbejde med, hvordan dette område kan forbedres i klasserne. Målet er, at den enkelte elev skal lære at tage ansvar for ikke at forstyrre sig selv og andre.

Støtte og inspiration:
Det er positivt, at elevernes oplevelse af medbestemmelse ligger betydeligt højere hos os end på landsplan. 70 % af eleverne svarer at de ”meget tit”, ”tit” eller ”engang i mellem” er med til at bestemme, hvad der skal ske i timerne. Det tilsvarende tal for landet er 57,6 %. Alligevel vil vi fortsat være opmærksomme på medbestemmelse for de 30 %, der ikke oplever det.

Vi glæder os over, at 4. og 5. årgang keder sig mindre i skolen end sidste år. Der er dog stadig en stor del af eleverne, der oplever undervisningen kedelig. Det har vi set før – og oplevelsen af kedsomhed i skolen er en tendens på landsplan Vi ved, det kan være hårdt og af og til kedeligt at tilegne sig nyt stof. Alligevel skal vi som skole fortsat være nysgerrige omkring, hvad vi kan gøre her. Hvad er elevernes ansvar? Hvad er skolens og lærernes? Hvad kan vi i fælleskab gøre for at vække elevernes lyst og motivation? Hvordan laver vi en forventningsafstemning? I det forgange år, har medbestemmelse og kedsomhed været et fokuspunkt i de observationer, som afdelingslederen foretager hos alle lærere. Som noget nyt vil vi inddrage elevrådene i dette arbejde.

Ro og orden: Her skal eleverne fx svare på: ”Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?”, ”Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?” og ”Er der larm i klassen?”

Vi kan se på elevernes besvarelser, at ro i timen fortsat er et indsatsområde uden på nogen måde at være bekymrende. Vi kan også se, at oplevelsen af ”ro og orden” bliver bedre, jo ældre skoleeleverne bliver. Der er altså noget, der skal læres – og som det lykkes at lære eleverne med tiden på skolen. Det er meget positivt. Vi har som skole kontinuerligt fokus på ”ro i timerne” – og vi støtter op om lærere, der har udfordringer med klasseledelse.

Ekstra spørgsmål og fysiske og æstetiske omgivelser – TOILETTER:

”Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene”. 38 % af eleverne på 4. – 9. årgang svarer sådan, mens landsgennemsnittet er 19, 7 %. Vores elever er i den sammenhæng ret tilfredse. Og det er ekstra dejligt i et COVID-19 år, hvor en større gruppe elever en del af tiden har skulle benytte toiletvogne. Det er klart, at vi gerne vil have tilfredsheden øget, da det er vigtigt, at man har lyst til at gå på toilet. Derfor er dette område stadig et indsatsområde, som vi vil inddrage elevrådet og naturligvis rengøringen i.

Udarbejdet januar 2021 af:

Afdelingsleder Lene Okkerstrøm Rydahl

Afdelingsleder Hanni Zimmer

Skoleleder Alice Bach Andersen

Pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius

Print Friendly, PDF & Email