Børnehavens ABC

Dagsrytme
Kl.  6.30 –  7.00: Vi åbner og får en rolig start på dagen i Bøgehusets fællesrum. Mulighed for morgenmad.
Kl.  7.00 –  9.00: Fri leg på tværs af stuerne.
Kl.  9.00 –  9.30: Samling på hver stue og formiddagsmad.
Kl.  9.30 – 11-00: Planlagte faglige aktiviteter
Kl. 11.00 – 12.00: Frokost
Kl. 12.00 – 14.00: Leg på legepladsen
Kl. 14.00 – 15.00: Frugt og eftermiddagshygge i stuefællesskabet
Kl. 15.00 – 16.00: Fri leg på tværs af stuerne.
Kl. 16.30 – 17.30: En god afslutning på dagen i Bøgehusets fællessrum

Bøgeskovgård Børnehaves formål:
At støtte børnenes udvikling
At skabe et miljø der giver tryghed og trivsel
At sikre, at børnene for en god overgang til skolelivet

Bøgeskovgård Børnehaves pædagogiske principper:
Vi ser det enkelte barn med de ressourcer og muligheder, det har.
Vi styrker fællesskabsfølelsen hos barnet, så barnet erfarer, at ”vi” ofte kommer før ”jeg”.
Vi har en overordnet struktur med, en reflekteret og velplanlagt praksis med høj faglighed i personalegruppen, hvilket giver gode udviklingsmuligheder for børnene.
Vi inddrager børnene aktivt i så mange gøremål som muligt.
Vi inddrager børnenes perspektiver i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.
Vi tilstræber at inkludere børn med særlige behov på lige fod med alle andre.

DSA-(Dansk som Andetsprog)
Vi har DSA-arbejde i børnehaven for at sikre børn fra hjem med dansk som andetsprog det bedst mulige udgangspunkt for en aktiv og ligeværdig deltagelse i indskolingsforløbet og på længere sigt et skoleforløb med størst muligt læringsudbytte. Nogle gange samler vi nogle få børn i grupper, andre gange laver vi aktiviteter med alle børn på stuen.

Forældremøder
Vi afholder forældremøder i august/september.

Forældreråd
Vuggestuen og børnehaven har et fælles forældreråd, som består af fire forældre. Tre forældre repræsenterer børnehaven, én forælder repræsenterer vuggestuen. Derudover sidder børnehaveleder og souschef med i rådet. Til forældremøderne i efteråret vælges medlemmer. Dertil vælges suppleanter for en etårig periode. En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder. Forældrerådet skal høres i forbindelse med overordnede pædagogiske tiltag samt disposition af midler i vuggestuen og børnehaven. Skolens ledelse og bestyrelse har den endelige kompetence i forhold til vuggestuens og børnehavens aktiviteter, hvorfor forældrerådet ikke har formel indflydelse på vuggestuens og børnehavens drift.

Forældrerådets formål er at fremme et godt samarbejde mellem forældre, skole og personale/ledelse samt at fremme forældres deltagelse i vuggestuens og børnehavens liv. Rådet afholder tre årlige møder. Emnerne på møderne er bl.a.: Orientering fra børnehavens ledelse, dialog om vuggestuens og børnehavens liv, forældre/børn-arrangementer, arbejdsdage, sponsor- og fondsansøgninger. Referater fra møderne bliver lagt på intra.

Fødselsdage
Vi fejrer naturligvis fødselsdage. Her kan barnet få lov at dele ud eller tage en kage med til stuen. Vi har ikke en nul-sukker politik, men henstiller til, at barnet kun deler én ting ud – det kan fx være et stykke kage, en lille pose vingummi, en pakke rosiner, en lille æske smarties eller lignende. Vi kommer også gerne på hjemmebesøg med stuen, hvis I ønsker det.

Intra
Det er vigtigt, at barnet hver dag bliver tjekket ind og ud. Ligeledes beder vi jer om at tjekke for beskeder.

Kontaktpædagog
Pædagogerne på stuen er jeres primære voksne og har først og fremmest ansvaret for, at jeres barn har det godt i børnehaven. Pædagogerne vil mindst en gang om året indkalde jer til en trivselssamtale omkring jeres barn. Forud for samtalen vil I blive bedt om at svare på spørgsmål om, hvordan I oplever jeres barn har det i hverdagen. Dertil kommer pædagogernes egen vurdering af barnets generelle trivsel. Det er pædagogerne på stuen, I skal kontakte, hvis I har spørgsmål.

Kostpolitik
Målet for vores madordning er at skabe madglæde og madmod. Måltidet skal opleves som et hyggeligt fællesskab, hvor vi mødes med anerkendelse, respekt og ligeværd. Vi tilstræber at servere en sund og varieret kost, hvor børnene får mulighed for at smage mange forskellige ting. Vi stræber efter at benytte økologiske varer.

Maden bliver præsenteret adskilt, det vil fx sige kartofler, kød, sovs og grøntsager hver for sig, så barnet selv har mulighed for at vælge sin mad og tilegne sig mod til at turde forsøge sig med nye madvarer.

Vi tager naturligvis hensyn til allergier og religiøse overbevisninger.

Læreplaner
Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud.

Vi arbejder systematisk med læreplanerne.

De seks temaer i læreplanerne er:
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Kultur, æstetik og fællesskab
Alsidig personlig udvikling
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science

Læring er flerdimensionel.
Når børn lærer om naturen, lærer de samtidig noget om at bevæge sig. Når de lærer om kultur, lærer de samtidig noget om sig selv. Det er pædagogens opgave at tilføre læringen intentionalitet. Det vil sige, at vi tilrettelægger vores aktiviteter med en underliggende intention om at nå et bestemt mål. Det betyder samtidig, at vi evaluerer på aktiviteten og observerer på, hvornår og hvordan vi kan se, at børnene har nået målet.

Læs højt for dit barn – I stedet for at bruge skærm. 
Det er meget vigtigt at man læser højt for sit barn. Det styrker både tanke og sprog.
Læs mere her.

Lukkedage
Vi har ingen lukkedage.

Madordning
Vi har vores eget køkken med eget køkkenpersonale. Køkkenet leverer både mad til vuggestuen/børnehaven og til skolen. Vi har et økologisk bronzemærke, som betyder, at 30-60% af maden er økologisk.

Man kan ikke fravælge madordningen.

Middagslur
Har jeres barn brug for en middagslur, er det selvfølgelig muligt. Vi indretter hver dag et rum med madrasser, dyner og hovedpuder. Vi læser en historie for børnene, og de får ro til at sove.

Når vi skal være ude
Vi er ude og nyde den dejlige natur omkring os flere gange om dagen, når vejret er til det. Når vi har spist frokost, skal alle børn ud og røre sig og lege. Nogle gange er der bål på naturlegepladsen, andre gange er vi på legepladsen eller i ”skoven”.

Det er vigtigt, at børnene er klædt på til årstiden. Med vores skiftende vejr i Danmark, er det altid en god idé at have lidt forskelligt ekstra tøj i sin garderobe.

Vinter – husk en flyverdragt, vanter, halsedisse – ikke tørklæde (det kan hænge fast), hue og gode varme støvler.

Sommer – husk:
At beskytte huden med solhat og tøj.
At I forældre smører, i rigelige mængder, vandfast solcreme (mindst faktor 15), hvor tøjet ikke dækker.

Når vi er inde, er det rart, man har sine hjemmesko at tage på, så husk at sørge for dem.

Husk navn i alt tøj og sko.

Samling
Vi holder samling hver dag kl. 9.00 på de enkelte stuer med forskelligt program. Vi siger altid fadervor, ligesom man gør i vuggestuen og på skolen.

Sommerferie
Vi anbefaler, at børnene så vidt muligt holder tre ugers sammenhængende sommerferie, da børn ligesom os voksne har brug for være hjemme og mærke ro og samvær med
familien.

Sprogstimulering
Vi lægger stor vægt på, at børnenes sprog stimuleres bedst muligt. Helt overordnet har vi fokus på at opmuntre børnene til at bruge sproget og at inddrage børnene aktivt i samtaler ved at stille inddragende og motiverende spørgsmål. Dialogisk læsning bruges som en gennemgående metode. Desuden arbejder vi med ordforråd, evne til at forstå og bruge abstrakte ord, evne til at forstå tal, mål og mønstre

Sygdom, ferie eller andet fravær
Ved sygdom eller andet fravær bruges Kom & Gå. Her kan I som forældre skrive beskeder til os om jeres barn.

Særlige behov
Nogle gange handler vores arbejde om at hjælpe børn med sociale, emotionelle eller fysiske udfordringer med at indgå i en almindelig hverdag i vores vuggestue og børnehave. Vi er bevidste om, i hvilke gruppekonstellationer barnet vil få mest udbytte af aktiviteterne, og vi tager udgangspunkt dels i barnets eksisterende styrker og dels i dets udviklingspotentiale, når vi tilrettelægger fælles forløb for hele børnegruppen. Vi har et tværfagligt samarbejde med talepædagog, børnepsykolog, sundhedsplejerske og andre fagfolk gennem vores samarbejde med Gribskov Kommune.

Traditioner:
I september holder vi høstfest den anden fredag i måneden.
I september holder vi bedsteforældredag.
I december har vi julehygge med jer forældre. Vi tager også til julegudstjeneste i Helsinge Kirke.
I februar holder vi fastelavn med tøndeslagning.
Til påske tager vi i skoven og finder påskeharen og triller påskeæg.
I april besøger de store børn skolen og ser teater.

Print Friendly, PDF & Email