Vedtægter vuggestuen og børnehaven

Vedtægter for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave. Læs formålsparagraffen for skolen §2 stk. 2. Da vuggestuen hører under denne vedtægt.

Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er en privatinstitution, der er oprettet efter Lov om friskoler og private grundskoler m.fl. § 36 a. og dagtilbudslovens § 16. Vedtægterne for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er bilag til vedtægterne for Helsinge Realskole.

§ 1 Forankring
Stk. 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer har Helsinge Realskole indført i sin vedtægt, at Helsinge Realskole kan drive en daginstitution efter reglerne i Lov om friskoler og private grundskoler m.fl. og Lov om dagtilbud. Helsinge Realskoles bestyrelse udgør den øverste ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave. Dette sker på grundlag af den eksisterende vedtægt for Helsinge Realskole.
Stk. 2: Privatinstitutionens navn er ”Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave”, hjemmehørende i Gribskov Kommune og beliggende på Laugøvej 1 og Engerødvej 43, 3200 Helsinge.

§ 2 Formål
Stk. 1: Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave kan modtage børn fra seks måneder til barnet starter i skole.

Stk. 2: En privatskoles vuggestue og børnehave kan efter godkendelse af kommunalbestyrelsen drives som en privat daginstitution i henhold til Lov om dagtilbud og Lov om friskoler og private grundskoler m.fl. Disse bestemmelser finder anvendelse for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave.

Stk. 3: Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Formålet med Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er:

  • at støtte børnenes udvikling
  • at skabe et miljø der giver tryghed og trivsel
  • at forberede børnene på skolelivet

Det pædagogiske virke ved Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene. Virket sker ligeledes iht. Helsinge Realskoles formålsparagraf og værdigrundlag.

Stk. 4: Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er et tilbud til alle børnefamilier. Det forventes, at forældrene kan tilslutte sig formålet for Helsinge Realskoles Vuggestue

og Børnehave og indgår i et tillidsfuldt og loyalt samarbejde herom.

§ 3 Bestyrelse og forældreindflydelsesorgan
Stk. 1: Skolens bestyrelse er øverste myndighed for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave og øvrige virksomhed iht. vedtægten for Helsinge Realskole og denne vedtægts §6. Forældres rettigheder følger af skolens vedtægt i øvrigt.

Stk. 2: Til Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave tilknyttes et forældreindflydelsesorgan, som består af forældre med myndighed over børn i vuggestuen og børnehaven.

Stk. 3: Bestyrelsen ved privatskolen er ansvarlig for at sikre, at forældre med myndighed over børn i vuggestuen og børnehaven indkaldes til årligt møde for at vælge repræsentanter til forældreindflydelsesorganet. Kun forældre med myndighed over et barn i vuggestuen eller børnehaven er valgbare til forældreindflydelsesorganet.

Stk. 4: Forældreindflydelsesorganet består af fire medlemmer.

Stk. 5. To af de fire pladser i forældreindflydelsesorganet er hvert år til valg. Valgte repræsentanter sidder for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Der vælges hvert år tre suppleanter til forældreindflydelsesorganet, for en et-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7: Forældreindflydelsesorganet skal høres i forbindelse med overordnede pædagogiske tiltag i vuggestuen og børnehaven samt disposition af midler her. Skolens ledelse og bestyrelse har den endelige kompetence i forhold til vuggestuens og børnehavens aktiviteter og virksomhed.

Stk. 8: Lederen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave deltager i møder i forældreindflydelsesorganet

§ 4 Optagelse
Stk. 1: Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn.

Stk. 2: Indmeldelse i vuggestuen og børnehaven foregår via børnehavens kontor. Optagelsen sker på baggrund af anciennitet på venteliste, dog har søskende fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i vuggestuen og børnehaven.

§ 5 Udmeldelse/opsigelse
Stk. 1: For udmeldelse af vuggestuen og børnehaven er der en frist på løbende måned + 30 dage.

Udmeldelsen skal ske skriftligt og sendes til eller afleveres på skolens kontor.

Stk. 2: Opsigelse fra skolens side kan finde sted ved forældres misligholdelse af betalingsforpligtelser eller såfremt skolen i øvrigt vurderer at samarbejdet må ophøre iht. denne vedtægts § 2 stk. 4.

Stk. 3: Opsigelse ved forældres misligholdelse af betalingsforpligtelser vil ske efter dialog med skolens ledelse og en varsling på en måned.
Opsigelse pga. manglende tillidsfuldt og loyalt samarbejde vil ske efter dialog med skolens ledelse og en varsling på en måned.

§ 6 Ledelse
Stk. 1: Den overordnede ledelse af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave varetages af bestyrelsen for Helsinge Realskole. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, nærmere regler for optagelse i vuggestuen og børnehaven, regnskabs- og budget-, løn- og overenskomstforhold, nærmere regler for ind- og udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere Helsinge Realskoles bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.
Stk. 2: Lederen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave varetager, under ansvar over for bestyrelse og skolens leder, den daglige ledelse af vuggestuen og børnehaven.
Stk. 3: Lederen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er i tæt samarbejde med skolens pædagogiske ledelse ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen skal inddrage skolens ledelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

Lederen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er ansvarlig for at gennemføre sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens § 11.

Lederen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert 3. år.

§ 7 Tavshedspligt
Personale samt medlemmer af forældreindflydelsesorganet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt, ift. de oplysninger de måtte gøres bekendt med, som følge af deres tilknytning til Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave. Denne tavshedspligt fortsætter også efter vedkommende har endt tilknytning til Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave.

§ 8 Økonomi
Stk. 1: Regnskabsåret i Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave går fra 1. januar til
31. december.

Stk. 2: Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave er en integreret del af skolens samlede regnskab (årsrapport). I regnskabet skal skolens disponering af midler tilknyttet Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave, herunder de kommunale tilskud, særskilt kunne udskilles.

Stk. 3: Regnskabet for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave føres af skolen og revideres af skolens statsautoriserede revisor.

§ 9 Tilsyn
Gribskov Kommune fører pædagogisk tilsyn med vuggestuen og børnehaven. Øvrigt tilsyn føres af skolen, med skolens bestyrelse som øverste myndighed.

§ 10 Åbningstider
Stk. 1: Bestyrelsen ved Helsinge Realskole tilrettelægger åbningstider for Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave, herunder eventuelle lukkedage.
Forældreindflydelsesorganet skal høres forud for ændringer i åbningstider.

§ 11 Personaleforhold
Stk.1: Ledelsen af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave skal have relevant pædagogisk uddannelse og erfaring. Personalesammensætningen følger i øvrigt som minimum Gribskov Kommunes godkendelseskriterier. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.
Stk. 2: Der skal ved ansættelse indhentes straffeattest og børneattest. Børne- og straffeattest opbevares i personalemappe i institutionen og må ikke udleveres til tredjemand.

Stk. 3: Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§ 12 Forældrebetaling
Stk. 1: Helsinge Realskoles bestyrelse fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra vuggestuens og børnehavens generelle driftsomkostninger, herunder behov for henlæggelse af midler til vedligeholdelse, udvikling, sikring af faglig kompetence mv.

Stk. 2: Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med én måneds varsel.

Stk. 3: Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen, samt regler om søskenderabat kan træffes af bestyrelsen.

§ 13 Hæftelse/ophør
Stk. 1: Helsinge Realskoles bestyrelse er ansvarlig for vuggestuens og børnehavens opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning, samt de indgåede aftaler med Gribskov Kommune.

Stk. 2: Beslutning om nedlæggelse af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave træffes af bestyrelsen for Helsinge Realskole. I tilfælde af nedlæggelse af Helsinge Realskoles Vuggestue og Børnehave vil dette ske inden for rammerne af Helsinge Realskoles vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som vuggestuen og børnehaven skal opfylde.

Vedtægterne er godkendt af Gribskov Kommune og bestyrelsen for Helsinge Realskole i maj 2020.
Revideret af bestyrelsen 29. marts 2023.

Print Friendly, PDF & Email