Digital Dannelse

Som skole tager vi vores del af ansvaret for at klæde eleverne bedst muligt på til at begå sig i den digitale verden – at danne dem digitalt.

I vores tilgang har vi valgt at tage udgangspunkt i følgende definition af digital dannelse:
Digital dannelse: I dag er begrebet digital dannelse meget omdiskuteret inden for uddannelsesverdenen. Der er ikke tale om et helt nyt begreb, men blot om, at dannelsesbegrebet er bragt ind i den digitale æra. Derfor er digital dannelse en del af, hvad det vil sige at være dannet i dag. Digital dannelse omfatter både det at kunne forholde sig til de sociale medier samt at kunne begå sig i digitale fællesskabet kombineret med et minimum af digitale færdigheder”.
(Lars Geer Hammershøj, lektor i pædagogisk filosofi på DPU, Aarhus Universitet.)

Vores holdning til ”Digital Dannelse” ligger i tråd med skolens værdi om ”dannelse”:
Vi er åbne og nysgerrige over for den nye digitale dagsorden.
Vi vil lære eleverne at udvise hensyn og forståelse for andre – også i digitale fællesskaber.
Vi vil lære eleverne at forholde sig kritisk og reflekteret til sociale medier.
Vi vil lære eleverne om lovgivningen på området.

Hvordan gør vi helt konkret:
Vi underviser efter en digital trivselsplan for alle årgange. Det betyder, at hvert år arbejdes der i klasserne med områder inden for digital dannelse afpasset efter elevernes alder og hvad, der rører sig i klasserne.

Eksempler på indhold i undervisningen:
Lovgivning om bl.a. film- og billeddeling.
Sociale medier.
Digital identitet og fodspor.
Det gode digitale fællesskab.
Konsekvenser og afhængighed.

Det er klasselærerne og to lokale digitale ressourcepersoner, der varetager undervisningen. Derudover inddrager vi eksterne oplægsholdere fra ”Børns Vilkår” og Dabeco (Dansk behandling af computerspil og onlineafhængighed) samt områdebetjenten.
I SFO-tiden er der bestemte tidsrum for, hvornår børnene må bruge deres Ipad/telefoner. Pædagogerne følger med i, hvad der rører sig blandt børnene i den digitale verden. Med inspiration herfra afholdes der voksenstyrede aktiviteter.
Vi inddrager forældrene i at tage medansvar via samarbejde omkring klassens trivsel, forældremøder og foredrag.

Print Friendly, PDF & Email