Undervisningens form og indhold

Som beskrevet under menupunktet ”Formål”, er al aktivitet – og dermed også undervisningen – underlagt Helsinge Realskoles formålsparagraf.

Fagene i undervisningen understøtter formålet. Der er afsat fag og timetal ud fra Fælles Mål og timefordelingsplanen, som ministeriet har bestemt.

Indholdet i undervisningen er beskrevet i læseplanenerne, der er tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Indholdet skal styrke elevernes viden og færdigheder, så de selvstændigt kan forholde sig kritisk til det samfund, de bliver en del af efter endt skolegang.

Formen i undervisningen skal være med til at fremme dannelsen til demokrati. Det har afgørende betydning, at eleverne oplever ligeværd i forhold til andre, og at eleverne bliver mødt af både voksne, klassekammerater og øvrige børn på skolen med tillid, samtale, empati og gensidig respekt.
En hård tone, intimidering og mobning hører ikke hjemme i en skole, der danner til demokrati. Det er i orden, at vi taler sammen om konflikter, uheldig opførsel og lign., men det skal altid være på grundlag af, at vi vil hinanden det bedste og for at lære noget.

Variation i undervisningen er væsentligt for at opretholde den levende undervisning. Vi bestræber os på, at den fagfaglige undervisning suppleres med ture ud af huset, emneuge, projekter og almindelig variation i hverdagen.

It-verdenen har givet os nye muligheder i undervisningen, der vel at mærke ikke skal overtage lærerens rolle, men supplere undervisningen. It skal indgå i undervisningen, men samtalen er stadigvæk det helt centrale omdrejningspunkt i undervisningen. Eleverne medbringer en bærbar computer hver dag fra 3. klasse.

I klassens timer(er) er der plads til at tale sammen om klassefællesskabet og de goder og problemer, der knytter sig til et fællesskab. Ofte skal der også gøres plads til at få talt sammen om et netop overstået frikvarter – det kan ikke vente til klassens time. Det betyder, at alle lærere er involverede i elevernes trivsel og bidrager til den samlede indsats for den gode skoledag.

Sociale medier fylder vældig meget i elevernes liv helt ned i de yngre klasser. Det kan give store udfordringer for klassefællesskabet, hvis eleverne i fritiden kommunikerer negativt med hinanden – det negative trækkes med over i skolen næste dag, hvor klassefællesskabet lider under det. Det er en kæmpe opgave for både skole og forældre at forsøge at vejlede eller anvise eleverne/børnene, så den digitale adfærd bidrager til at opbygge – fremfor at nedbryde – klassefællesskaber.

Print Friendly, PDF & Email