Forventninger

Skolens forventninger til forældre og elever om samarbejde
Fundamentet for et godt og frugtbart samarbejde er gensidig tillid og respekt. Det følgende uddyber, hvad skolens forventninger er til dette samarbejde.

Hvem samarbejder?
Hjemmet (forældre/børn) og skolen (lærere, pædagoger og ledelse).

Hvad samarbejder vi om?
Vi samarbejder overordnet om, at Helsinge Realskoles målsætning nås: At den enkelte elev tilegner sig kundskaber og udvikler karaktér til at begå sig i en foranderlig verden.

Vi samarbejder også om at bakke op om skolens værdigrundlag, som betyder, at vi ser det enkelte menneske som værdifuldt og unikt og derfor har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse. Det betyder også, at vi værner om vores kristne arv ved morgensang, traditioner og markering af højtider.

Skolens hverdag bygger på demokrati, tolerance og tillid i et inkluderende fællesskab for alle. Det betyder, at vi behandler hinanden pænt og ordentligt – både fysisk og psykisk.

Hvad forventer vi generelt af forældre og elever?
Vi forventer, at forældre bakker positivt op om elevens skolegang, herunder har ikke mindst omtalen af skolen og medarbejderne en meget stor betydning. En elev, der hjemme har hørt negativ omtale af skolen eller medarbejdere, er det vanskeligt at samarbejde positivt med. Både elever og forældre er velkomne til at henvende sig til lærere og pædagoger og i gensidig respekt indlede en dialog. Ligeledes er man altid velkommen til at henvende sig til skolens ledelse via kontoret.

Vi vil gerne, at hver elev lærer så meget, som elevens evner rækker til, og at eleven får nogle gode arbejdsvaner. Opnår vi det i fællesskab, er vi nået langt. Hver enkelt lærer sørger for, at der er rigelige indlæringsmuligheder for hver enkelt elev.

Vi kan tilskynde og motivere eleven, men den sidste indsats er elevens egen.

Hvad forventer vi konkret af forældre og elever?
Skolen forventer, at eleven møder læringsparat. Det vil sige, at eleven er veludhvilet og møder til tiden, har lavet sit hjemmearbejde, har orden i bøger, hæfter, penalhus og en evt. opladt computer – at eleven i øvrigt har medbragt alt, der skal bruges i løbet af skoledagen.
Skolen forventer, at eleven i sin daglige færden viser ansvarlighed og hensyn over for alle på skolen, samt skolens bygninger og inventar.
Skolen forventer, at den – som arbejdsplads – bliver respekteret og prioriteret højt af både elever og forældre, således at fritagelse for undervisning kun finder sted, hvis det er absolut nødvendigt. Ligeledes forventer skolen, at forældrene bakker op om skolens indbydelser og arrangementer i videst muligt omfang.

Print Friendly, PDF & Email