Lektier

Lektier på Helsinge Realskole

Lektiekultur og skolens værdier om ”faglighed” og ”trivsel”
”Faglighed” og ”trivsel” er to af skolens grundlæggende værdier, som vi begrunder vores lektiekultur ud fra. Vi giver ikke lektier for, fordi vi har tradition for at gøre det. Vi giver lektier for, fordi vi ved, at relevante lektier, der opleves meningsfulde for eleverne øger deres samlede læringsudbytte af skolegangen samt giver dem gode arbejdsvaner, som de får glæde af i deres fortsatte studieforløb.

Hvad er lektier?
”Lektier” er skolearbejde, der bliver stillet af læreren og udført af eleven efter skoletid uden hjælp fra læreren eller i en af skolens lektiecafeer, hvor der er mulighed for at få hjælp af en lærer.

Lektier og ferie uden for ferierne
Hvis barnet er fraværende pga. ferie uden for skoleferierne, er det hjemmets ansvar at holde sig orienteret om lektier via forældre-intra. Det er forældrenes ansvar at barnet møder ind i skolen igen og er på niveau med resten af klassen. Klassens lærer vil ikke kunne yde ekstra hjælp til børn der er af sted uden for de almindelige ferier eller anden form for fravær – ved sygdom er det naturligvis en anden sag, hvor der laves en aftale mellem skole og hjem.

Forudsætninger for at lektiearbejdet lykkes
Lektien skal tage udgangspunkt i noget af det, eleverne har beskæftiget sig med i skolen – og eleven skal på egen hånd – eller med lidt hjælp – kunne magte lektien. Læreren har mulighed for at differentiere mht. lektieform og lektiemængde. Lektiearbejdet lykkes, når eleven ved, hvorfor lektien skal laves, hvordan det skal gøres, hvornår den skal være færdig – og når eleven får feedback på lektien af sin lærer.

Den rette lektieform motiverer eleven
Læreren har et formål med at give en lektie for. Alt efter hvad dette formål er, vil læreren give en bestemt form for lektie for. Når læreren afstemmer lektieformen i forhold til formålet med lektien, øger det sandsynligheden for, at eleven oplever lektiearbejdet som meningsgivende og motiverende.

På Helsinge Realskole arbejder vi med fem former for lektier:
1) Træningslektier (fx læsetræning, gangetabeller, grammatik, stavning)
2) Forberedelseslektier (fx at have læst en novelle eller nogle sider i en fagbog)
3) Undersøgelseslektier (fx at aflæse hjemmets elmåler eller interviewe forældre om et emne)
4) Udbygningslektier (fx færdiggørelse af en stil eller fremstilling af en PowerPoint)
5) Færdiggørelseslektier (at gøre opgaver, som ikke blev nået, færdige)

Hvor kan man se, hvilken lektie der gives for
Læreren sørger for, at alle lektier bliver skrevet ind i lektiebogen på forældre-intra den dag, lektien er givet for. Lektiebogen befinder sig i øverste højre hjørne, når man går ind på den aktuelle klasse. Lektien bliver skrevet på til den dag, man har den for til.

Lektiecafeer på skolen
På Helsinge Realskole har vi et solidt lektiecafetilbud mandag til torsdag efter skoletid. Vi har inddelt lektiecafeen i tre, så flest muligt får mest muligt ud af tilbuddet: 0. – 2. årgang, 3. – 6. årgang og 7. – 9. årgang.

Formålet med skolens lektiecafeer er
at skabe tid, rum og en positiv atmosfære omkring lektiearbejdet for eleverne
at eleverne kan få individuel hjælp, vejledning og støtte af skolens lærere

På forældre-intra i de enkelte klasser ligger dokumentet ”lektiecafe” med de aktuelle tidspunkter, lokaler og lærere.
Vi opfordrer til, at forældrene hjælper barnet med at få overblik over lektiecafetilbuddet og tilskynder deres børn til at bruge det jævnligt. Hvis barnet går i SPOR4, er det en god idé at give besked om, hvilke dage barnet skal i lektiecafe.

Gode råd til forældre
Skab gode rammer om lektielæsningen, så dit barn får den bedst mulige oplevelse.
Snak om koncentration omkring lektielæsningen. Tal med dit barn om, at opgaverne måske bliver lavet hurtigere, hvis der er lukket ned for de sociale medier en tid.
Vis interesse for dit barns lektiearbejde. Anerkend dit barns indsats og ros barnets arbejde.
Stil spørgsmål til lektierne, men pas på med at give svar. Det er dit barns læring, der er i fokus.
Lav ikke lektierne for dit barn. Det lærer dit barn ikke noget af.
Det er skolens mål, at eleverne selv har ansvaret for at holde styr på lektierne fra 10- års-alderen. Indtil da er I som forældre ansvarlige.
Tag kontakt til faglæreren over intra, hvis I er i tvivl om noget med hensyn til barnets lektier.

Print Friendly, PDF & Email