Skolens historie

Historien om Helsinge Realskole – før og nu

”Helsinge private Realskole” blev oprettet i 1938, og den 16. september blev den oprindelige skolebygning indviet af den daværende undervisningsinspektør, Bjørneboe. Derfor regnes denne dato for skolens fødselsdag. Der var foregået undervisning allerede i 1937, antagelig i lokaler på den daværende tekniske skole.

Prøveskole siden 1947
Skolen fik i 1947 eksamensret til afholdelse af præliminæreksamen (5 elever) og mellemskole-eksamen (13 elever). I 1942 afholdtes første gang realeksamen (12 elever). Siden da har skolens leder uden afbrydelse været tildelt prøveret, og Helsinge Realskole er i dag en statsanerkendt privat grundskole med prøveret til 9. og 10. klasses afgangsprøver og udvidede afgangsprøver.

Fra privatejet til selvejende institution
Bag skolens oprettelse stod en forældrekreds, dels fra Helsinge-Valby sogne, dels fra Vejby-Tibirke sogne. De første år var skolen forældreejet med forældreansvar for økonomi og administration og med en ansat skoleleder. I perioden 1943-1987 var skolen privatejet, og da den pr. 1. januar 1988 blev en selvejende institution, var den en af Danmarks sidste privatejede realskoler.

Skolens skiftende ledere
1938:  Axel R. Nielsen.
1943:  Ove Nelsson
1945:  Alf Bjerge
1954:  Anni og Søren Møller Thomsen
1988:  Jens Erik Tobberup
2006: Jeppe Møller Tobberup

Ole Steen var viceinspektør fra 1. januar 1988, indtil han afløstes af Alice Bach Andersen d. 1. august 1995.

Udvikling fra kost- og realskole til fuldt udbygget grundskole
Oprindelig hed skolen ”Helsinge Kost- og Realskole”, og den havde en kostafdeling af varierende størrelse tilknyttet. Denne afdeling blev nedlagt i 1956, og skolen blev derefter en mellem- og realskole (dagskole) for 12-17-årige børn og unge. Ved ændringen af skoleloven i 1958 fastholdt skolen undervisning på 6. og 7. klassetrin samtidig  med, at den fungerede med realafdeling (1., 2. og 3. real) for Helsinge kommune og for omegnskommunerne. I 1960’erne udvides undervisningsområdet med 8., 9. og 10. klasser med de dertil hørende statskontrollerede prøver for den almene
afdeling.

I 1969 oprettede skolen for første gang 1. klasser, endda to klasser, og i 1970 etablerede Helsinge Realskole – som den første i Helsinge kommune – børnehaveklasser, ligeledes med to klasser. Dermed indledtes den udvikling, der i årene frem til 1972 gjorde skolen til en fuldt udbygget 3-sporet privat grundskole med i alt 33 klasser fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Fra skoleåret 2009 begyndte skolen med at tage en ny 0. klasse ind om året og således begynde udbygningen af det 4. spor.

Elevtal og skolens udvikling
Nogle elevtal fra forskellige år kan illustrere skolens udvikling:
1943   73 elever
1954   110
1963   235
1967   296
1970   424
1972   517
1977   688
1983   715
1990   612
1994   532
2000  613
2004  670
2006  707
2010   791
2011    816
2012   836
2013   888
2014   928

Omkring 80 % af eleverne er fra Gribskov kommune.

Selvevaluering er den nye tilsynsform
Skolens forældrekreds besluttede i foråret 2012 at overgå til selvevaluering som tilsynsform i stedet for den tidligere ordning med at have en tilsynsførende. Ordningen trådte i kraft fra skoleåret 2012/2013. Helsinge Realskole bruger Danmarks Privatskoleforenings godkendte selvevalueringsmodel.

Vi bygger og bygger og bygger …
I perioden 1938 – 1958 skete der ingen bygningsændringer på Helsinge Realskole. Al undervisning foregik i den oprindelige skolebygning. I de følgende år nødvendiggjorde elevudviklingen en lang række bygningsudvidelser:

1958: Morgensangsal, tilstødende lokaler samt gl. gymnastiksal.
1961: ”Huset” (bh.kl. + 1. kl.)
1963: Tilbygning mod syd og håndgerning.
1968: Vestfløjen.
1970: Ny gymnastiksal, foyer med garderobe, skolekøkken og ombygning af gamle gymnastiksal.
1973: Sydfløjens underetage med lokaler samt billedkunstlokalet.
1975: Sydfløjens overetage og skolebibliotek og orienteringslokale.
1976: Idrætspladsen anlægges.
1977: Lokaler bygges oven på foyeren.
1982: ”Ny” parkeringsplads anlægges, og idrætsplads udvides.
1988: ”Huset” udvides med lokaler til børnehaveklasser.
1993: Tumlesal med omklædningsrum og køkken bygges.
1995: Tilbygning til ”Huset” samt renovering af nordfløj.
1996: Opførelse af to pavilloner til SPOR 4 samt jordkøb af Helsinge kommune
1997: Renovering og indretning af hjemkundskab og fysiklokale.
1998: Renovering af sløjd.
1999: Opførelse af pavilloner til SPOR 4 og renovering af håndgerning.
2001: Yderligere pavilloner til SPOR 4.
2002: Ny bygning mod Nygade.
2002: Ombygning af hele skolen.
2005: Nye toiletter i vestfløjen, nyt lærertoilet og nyt indgangsparti i sydfløjen.
2007: Ny sportshal.
2009: Ny legeplads i haven og i gården
2011: Tidligere lærerværelse ombygges til klasseværelser. Tidligere tumlesal ombygges til lærerværelse.
2012: Ny indskoling og renovering af ”Huset”, der tilsammen udgør indskolingen. Ny klub.
2014: Nyt bibliotek, ny morgensangssal og udvidet personaleafdeling med lærerforberedelsespladser.

Uændret målsætning og værdigrundlag
Helsinge Realskoles målsætning er, at den enkelte elev tilegner sig kundskaber og udvikler karaktér til at begå sig i en foranderlig verden.

Denne målsætning virkeliggør vi gennem:
En målrettet undervisning, der afdækker og udvikler den enkelte elevs potentiale.
Mødet med faglighed, kultur og interaktion med børn og voksne, som styrker elevens personlige udvikling og karakterdannelse.

Vi ser det enkelte menneske som værdifuldt og unikt og derfor har alle – både børn og voksne – krav på respekt og anerkendelse. Vi værner om vores kristne arv ved morgensang, traditioner og markering af højtider. Vi har respekt for, hvad der har præget og formet Danmark gennem historien. Skolens hverdag bygger på demokrati, tolerance og tillid i et inkluderende fællesskab for alle.

Vores fire kerneværdier
Helsinge Realskoles fire kerneværdier er dannelse, faglighed, trivsel og tradition. Disse fire værdier blev afklaret gennem et større værdiarbejde i 2011, som både lærere, pædagoger, ledelse og bestyrelse var med til at præge.

Når skolens målsætning og værdierne fortsat fastholdes i skolens hverdag, vil skolen også fremover kunne udfylde et latent behov.

Skolens bestyrelse
Da skolen pr. 1. januar 1988 blev en selvejende institution, tiltrådte en bestyrelse, som var udpeget af det afgående bestyrerpar, Anni og Søren Møller Thomsen. Bestyrelsen har i dag følgende sammensætning:

Formand: Henrik Hagstrøm
Næstformand: Simon Toft
Kristian Lund Johansen
Klavs Vangsted Riisager
Dinah Adeltoft

I skrivende stund tegner fremtiden lys for Helsinge Realskole takket være dygtigt arbejde fra alle med tilknytning til skolen, en forbedret økonomi og øget procentvis elevtilgang.

Jeppe Møller Tobberup

Print Friendly, PDF & Email